Adatkezelési nyilatkozat

Tormássy Ákos kisadózó e.v. (9025 Győr, Radnóti M. u. 41/c 1/2, Nysz.: 50710955, Adószám: 67758841-1-28) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a www.akostormassy.hu honlapon az üzenetküldés során adott meg.

Tormássy Ákos kisadózó e.v. (9025 Győr, Radnóti M. u. 41/c 1/2, Nysz.: 50710955, Adószám: 67758841-1-28) a továbbiakban „Tormássy Ákos kisadózó e.v.”) 2019.10.14. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a www.akostormassy.hu honlapon az üzenetküldés során adott meg.

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő
Az üzenetküldés során megadott neve és e-mail címe kezelésére Tormássy Ákos kisadózó e.v. (9025 Győr, Radnóti M. u. 41/c 1/2, Nysz.: 50710955, Adószám: 67758841-1-28) jogosult.

Tormássy Ákos kisadózó e.v. (9025 Győr, Radnóti M. u. 41/c 1/2, Nysz.: 50710955, Adószám: 67758841-1-28) mint fenntartó az Európai Parlament és Bizottság 2016/679. számú rendelete (GDPR) 37. cikk (3) bekezdése alapján közös adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek elérhetősége: akos.tormassy@gmail.com; 9025 Győr, Radnóti M. u. 41/c 1/2

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Tormássy Ákos kisadózó e.v. az üzenetküldés során megadott nevét és e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

3. Személyes adatok címzettjei

Az üzenetküldés során megadott nevét és e-mail címét Tormássy Ákos kisadózó e.v. számítógépes rendszerét üzemeltető és karbantartó Pregiato Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9024 Győr, Eörsy Péter utca 6.)
képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.
Az üzenetküldés céljából megadott e-mail címét Tormássy Ákos kisadózó e.v. további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

Tormássy Ákos kisadózó e.v. az Ön által megadott személyes adatokat legkésőbb 5 év elteltével törli.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult a Tormássy Ákos kisadózó e.v.-tól a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

5.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Tormássy Ákos kisadózó e.v.-tól arra vonatkozóan, hogy a Tormássy Ákos kisadózó e.v. kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha Tormássy Ákos kisadózó e.v. kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Tormássy Ákos kisadózó e.v. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult Tormássy Ákos kisadózó e.v.-tól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3 Törléshez való jog

Tormássy Ákos kisadózó e.v. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben Tormássy Ákos kisadózó e.v. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Tormássy Ákos kisadózó e.v.-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) Tormássy Ákos kisadózó e.v. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Tormássy Ákos kisadózó e.v. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Tormássy Ákos kisadózó e.v. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben Tormássy Ákos kisadózó e.v. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Tormássy Ákos kisadózó e.v.-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a Tormássy Ákos kisadózó e.v. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Tormássy Ákos kisadózó e.v. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

6. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Amennyiben álláspontja szerint a Tormássy Ákos kisadózó e.v. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: akos.tormassy@gmail.com

6.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.